ผู้บริหาร

นายศิริ สุภาพ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อ.3ขวบ(อบต.บัวน้อย)ศูนย์ร.ร.บ้านขาม
คุณครู
นักเรียน
กิจกรรม
นวัตกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
แกนนำโรงเรียนวิถีพุทธ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพองเพียง
ครูฝึกสอน
ครูฝึกสอน
แบบสำรวจความคิดเห็น
เด็กหญิงอรอุมา คงเมือง เหรียญทอง ระดับภาค เพลงพระราชนิพนธ์ มหาสารคาม
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/11/2011
ปรับปรุง 17/02/2014
สถิติผู้เข้าชม 210377
Page Views 243207
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายรัฐมนูญ ศรีสุธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2555,11:50  อ่าน 267 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย
รายละเอียดผลงาน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย


a อะ หนึ่ง
about อะเบ๊า ประมาณ, เกี่ยวกับ
above อะบั๊ฝ บน
act แอ๊ค แสดง
add แอด บวก
after อ๊าฟเทอะ หลังจาก
again อะเก๊น อีกครั้ง
against อะเก๊นสท ต้าน, พิง
air แอ อากาศ
all ออล ทั้งหมด
also ออลโซ ด้วย, เช่นกัน
always อ๊อลเวส เสมอ
and แอนด และ
another อะนั๊ธเธอ อีกหนึ่ง
answer แอ๊นเซอะ ตอบ, คำตอบ
any เอ๊นนิ ใดๆ, เลย
area แอ๊เรีย พื้นที่
as แอส เท่ากัน, ราวกับ
ask อาสค ถาม
at แอ๊ท ที่, เวลา
back แบ๊ค หลัง, กลับ
base เบส ฐาน
be บี เป็น อยู่ คือ
because บิค๊อส เพราะว่า
before บิฟ๊อ ก่อน
begin บิกิ๊น เริ่ม
best เบสท ดีที่สุด

better เบ็ทเทอะ ดีกว่า
between บิทวีน ระหว่าง

big บิ๊ก ใหญ่
bird เบิด นก
black แบลค สีดำ
body บ๊อดิ ร่างกาย
book บุ๊ค หนังสือ
both โบธ ทั้งคู่
boy บอย เด็กชาย
build บิลด สร้าง
but บัท แต่
by บาย โดย
call คอล เรียก, โทร
can แคน สามารถ, กระป๋อง
car คา รถยนต์
care แค สนใจ


carry แค๊ริ ถือ, ลำเลียง
cause คอส สาเหตุ
center เซ๊นเทอะ ศูนย์กลาง
change เชนจ เปลี่ยน
city ซิ๊ททิ เมือง
class คลาส ห้องเรียน
close โคลส ปิด
cold โคลด หนาว
color คั๊ลเลอะ สี
come คัม มา
complete คัมพลีท สมบูรณ์
country คั๊นทริ ประเทศ
cover คั๊ฝเฝอะ ปก, ปกคลุม
cross ครอส ข้าม
cut คัท ตัด
day เด วัน
differ ดิ๊ฟเฟอะ แตกต่าง
direct ไดเร๊คท ควบคุม
do ดู ทำ
dog ดอก หมา
down ดาวน ลง
draw ดรอ วาด
during ดิ๊วริง ช่วงระหว่าง
each อีช แต่ละ
early เอ๊อลิ แต่เช้า
earth เอิธ โลก
eat อีท กิน
end เอนด จบ
enough อินั๊ฟ เพียงพอ
even อี๊ฟวัน แม้, ซ้ำยัง
ever เอ๊ฝเฝอะ เคย
every เอ๊ฝริ ทุกๆ
example อิกซ๊ามพัล ตัวอย่าง
eye อาย ตา
face เฟส หน้า
family แฟ๊มลิ ครอบครัว
far ฟา ไกล
fast ฟาสท เร็ว
father ฟ๊าเธอะ พ่อ
feel ฟีล รู้สึก
few ฟิว สองสาม
find ไฟด ค้นพบ, ค้นหา
fire ไฟร ไฟ
first เฟิสท ที่หนึ่ง, แรก
fish ฟิช ปลา
follow ฟ๊อลโล ติดตาม
food ฟูด อาหาร
for ฟอ สำหรับ
form ฟอม รูปแบบ
friend เฟรนด เพื่อน
from ฟรอม จาก
get เก็ท ได้รับ, ไปถึง
girl เกิล เด็กหญิง
give กีฝ ให้
go โก ไป
good กูด ดี
govern กั๊ฝฝัน ปกครอง
great เกรท ยอดเยี่ยม
ground กราวด พื้น
group กรูพ กลุ่ม
grow โกร โต
half ฮาฟ ครึ่ง
hand แฮนด มือ
happen แฮ๊พพัน เกิดขึ้น
happy แฮ๊พพิ มีความสุข
hard ฮาด ยาก
have แฮฝ มี
he ฮี เขา
head เฮด หัว
hear เฮีย ได้ยิน
help เฮ็ลพ ช่วย
her เฮอ หล่อน
here เฮีย ที่นี่
high ไฮ สูง
him ฮิม เขา
his ฮิส ของเขา
hold โฮลด ถือ
home โฮม บ้าน
horse ฮอส ม้า
hot ฮ็อท ร้อน
hour เอาเวอะ ชั่วโมง
house เฮาส์ บ้าน
how ฮาว อย่างไร
I ไอ ฉัน
idea ไอเดี๊ย ความคิด
if อิฟ ถ้า
in อิน ใน
it อิท มัน
just จัสท เพิ่งจะ, เพียงแค่
keep คีพ เลี้ยง
kind ไคด ใจดี, ชนิด
king คิง ราชา
know โน รู้
land แลนด ดินแดน
large ลาจ กว้างใหญ่
last ลาสท สุดท้าย
late เลท สาย
lay เล วาง
learn เลิน เรียนรู้
leave ลีฝ ออกไป
left เล็ฟท ซ้าย
less เล็ส น้อยกว่า
let เล็ท ให้
letter เล็ทเทอะ จดหมาย
life ไลฟ ชีวิต
light ไลท์ ไฟ, เบา
like ไลค ชอบ
line ไลน เส้น
list ลิสท รายชื่อ
listen ลิ๊สซัน ฟัง
little ลิ๊ททัล เล็ก
live ลิฝ อาศัยอยู่
long ลอง ยาว, นาน
look ลุค มอง
love ลัฝ รัก, ความรัก
low โล ต่ำ
main เมน สำคัญ
make เมค ทำ
man แมน ผู้ชาย
many เม๊นนิ มาก
map แม็พ แผนที่
mark มาค เครื่องหมาย
may เม อาจจะ
me มี ฉัน
mean มีน หมายถึง
measure เม๊เชอะ วัด
might ไมท อาจจะ
mile ไมล ไมล์
money มั๊นนิ เงิน
more มอ มาก, มากกว่า
morning ม๊อนิง ตอนเช้า
most โมสท ส่วนมาก
mother มัธเธอะ แม่
mountain เม๊าทัน ภูเขา
move มูฝ เคลื่อน, ย้าย
much มัช มาก
music มิ๊วสิค ดนตรี
must มัสท ต้อง
my มาย ของฉัน
name เนม ชื่อ
near เนีย ใกล้
need นีด ต้องการ
never เน๊ฝเฝอะ ไม่เคย
new นิว ใหม่
next เน็กซ ถัดไป
night ไนท กลางคืน
no โน ไม่
not น็อท ไม่
notice โน๊ทิส สังเกต
now นาว ตอนนี้
number นั๊มเบอร์ หมายเลข
of ออฟ ของ, ด้วย
off ออฟ จาก, ไกล
often อ๊อฟัน บ่อยๆ
old โอลด เก่า, แก่
on ออน บน
once วันซ หนึ่งครั้ง
only โอ๊นลิ เท่านั้น
open โอ๊พัน เปิด
or ออ หรือ
order อ๊อเดอะ สั่ง
other อั๊ธเธอะ อื่น
our เอ๊าเวอะ ของพวกเรา
out เอ้า นอก
over โอ๊เฝอะ บน
own โอน เป็นเจ้าของ
page เพจ หน้า
paper เพ๊เพอะ กระดาษ
part พาท ส่วน
pass พาส ผ่าน
pattern แพ๊ททัน รูบแบบ
people พี๊พัล คน
person เพ๊อซัน บุคคล
picture พิ๊คเชอะ ภาพ
piece พีซ ชิ้น
place เพลส สถานที่
plant แพลนท พืช
play เพล เล่น
point พอยท ชี้, จุด, คะแนน
port พอท ท่าเรือ
press เพรส กด
problem พร๊อบลัม ปัญหา
product พร๊อดัค ผลผลิต
pull พุล ดึง
put พุท วาง
question คเว๊สชัน คำถาม
rain เรน ฝนตก
reach รีช มาถึง
read รีด อ่าน
ready เร๊ดดิ พร้อม
real รีล จริง
red เรด สีแดง
remember รีเม๊มเบอะ จำได้
right ไรท ขวา, ถูกต้อง
river ริ๊เวอะ แม่น้ำ
road โรด ถนน
rock ร๊อค หิน
room รูม ห้อง
round เราด กลม
rule รูล กฎ
run รัน วิ่ง
same เซม เหมือนกัน
say เซ พูด
school สกูล โรงเรียน
sea ซี ทะเล
second เซ๊คัน ที่สอง
see ซี เห็น
seem ซีม ดูเหมือน
self เซลฟ เอง
sentence เซ๊นเทนส ประโยค
serve เซิฟ บริการ
set เซ็ท จัด
several เซ็ฝรัล มากมาย
she ชี หล่อน
ship ชิพ เรือใหญ่
short ชอร์ท สั้น
should ชูด ควรจะ
show โช แสดง
side ไซด ด้าน
simple ซิ๊มพัล ง่าย
sing ซิง ร้องเพลง
size ไซซ ขนาด
slow สโล ช้า
small สมอล เล็ก
so โซ ดังนั้น
some ซัม บาง(คน, อัน, ตัว)
song ซอง เพลง
soon ซูน เร็วๆนี้
sound เซาด เสียง
spell สเป็ล สะกด
stand สแตนด ยืน
start สตารท เริ่มต้น
state สเตท รัฐ
step สเต็ป ก้าว, ขั้นตอน
still สติล ยังคง, นิ่ง
story สต๊อริ เรื่องราว
study สตั๊ดดิ เรียน
such ซัช เช่นนั้น
sun ซัน พระอาทิตย์
sure ชัว มั่นใจ
table เท๊บัล โต๊ะ
take เทค เอา
talk ทอค สนทนา
tell เท็ล บอก
than แดน กว่า
that แด็ท นั่น, ว่า
the เดอะ -
their แด ของพวกเขา
them เด็ม พวกเขา
then เด็น ต่อมา
there แด ที่นั่น
these ดีส เหล่านี้
they เด พวกเขา
thing ธิง สิ่งของ
think ธิงค คิด
this ดิส นี่
those โดส เหล่าโน้น
though โด แม้ว่า
thought ธอท ความคิด
through ธรู ผ่าน
time ไทม เวลา
to ทู สู่, ที่จะ
together ทุเก๊เธอะ ด้วยกัน
too ทู เช่นกัน
top ท๊อพ บน, ยอด
toward ทุวัดส ไปยัง
travel แทรวัล เดินทาง
tree ทรี ต้นไม้
true ทรู จริง
try ทราย พยายาม
turn เทิน หมุน, เลี้ยว
under อั๊นเดอ ล่าง
understand อั๊นเดอสแตน เข้าใจ
until อันทิ๊ล กระทั่ง
up อัพ บน
us อัส พวกเรา
use ยูส ใช้
very เว๊ริ มาก
walk วอค เดิน
want ว๊อนท ต้องการ
war วอ สังคราม
watch ว็อทช มอง, ดู
water ว๊อเทอะ น้ำ
way เว ทาง, วิธี
we วี พวกเรา
well เว็ล ดี
what ว็อท อะไร, สิ่งที่
when เว็น เมื่อไหร่, เมื่อ
where แว ที่ไหน, ที่
which วิช อันไหน, ซึ่ง
while ไวล ขณะ
white ไวท ขาว
who ฮู ใคร, ผู้ที่
whole โฮล ทั้งหมด
why วาย ทำไม, สาเหต
will วิล จะ
wind วินด ลม
with วิธ กับ, ที่มี, ด้วย
without วิธเธ๊า ไม่มี
wood วูด ไม้
word เวิด คำ
work เวิค ทำงาน, งาน
world เวิลด โลก
write ไรท เขียน
year เยีย ปี
you ยู คุณ
young ยัง วัยรุ่น


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.5 KB
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2555,11:50   อ่าน 267 ครั้ง